General Terms & Conditions

Artikel 1 – Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Two Triangles bv met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Jan Breydelstraat 44 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0743 805 601 (Hierna: “BUMAN”). 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en koop-verkoop.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product,  elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden. 

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie en zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Je vindt de algemene voorwaarden terug op onze website. Op vraag kunnen deze ook via e-mail worden verzonden.

Artikel 3 – Offertes – contract

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. 

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.

Ingeval van annulatie van het contract voor de voorziene leveringsdatum, dan is de annulerende partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van het contract, met een minimum van 500,00 EUR wanneer dit gebeurt meer dan twee (2) weken voor de voorziene leveringsdatum en ten belope van 100% wanneer dit later gebeurt.

Artikel 4– Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte en is inclusief BTW. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmaningskosten en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

De koper dient de facturen van BUMAN, ingeval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de vijftien (15) kalenderjaren na ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 6 – Eigendoms-risico

BUMAN blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling ervan. Het risico met betrekking tot de producten gaat daarentegen over op het ogenblik van de verkoop.

Elk eventueel vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper.

Artikel 7 – Geen inruiling

Gekochte producten worden niet ingeruild of teruggenomen en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van BUMAN worden teruggezonden of geruild.

Artikel 8 – Levering en leveringstermijn

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor BUMAN de levering voorziet. BUMAN streeft een zo snel mogelijke levering na.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid – klachten, klachtentermijn, wettelijke garantie

Volgende clausules gelden in aanvulling op de wettelijke regeling inzake aansprakelijkheid van partijen.

11.1. Aansprakelijkheid BUMAN

BUMAN is ten aanzien van de klant voor zover de Belgische wetgeving in verplichte garantie van bepaalde goederen voorziet, wettelijk aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van deze goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van voornoemde levering en voor zover de klant BUMAN hiervan schriftelijk, per aangetekende brief of e-mail op de hoogte heeft gebracht binnen twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.

BUMAN is in elk geval niet aansprakelijk voor enige schade of gebrek indien deze werd veroorzaakt door één of meerdere van volgende elementen (niet-limitatief):

  • normale slijtage
  • De klant heeft de door BUMAN of het aangekochte merk gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk nageleefd
  • De klant heeft niet (voldoende) zorg gedragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud van het goed conform de onderhoudsvoorschriften
  • De klant heeft herstellingen of onderhoud uitgevoerd
  • Verkeerd gebruik van het goed
  • Gevolgschade

Indien de klant enig gebrek of schade aan BUMAN slechts te kennis geeft na de termijn die hiervoor voorzien is in huidig artikel, is BUMAN niet meer verantwoordelijk, behoudens indien het gebrek of de schade onder wettelijke garantiebepalingen valt waarvan partijen niet bij overeenkomst kunnen afwijken.

11.2. Aansprakelijkheid klant

De klant is alleen verantwoordelijk voor de keuze van de goederen, hun bewaring en/of hun gebruik. Hij controleert voorafgaand aan de bestelling – zo nodig – de compatibiliteit van de gewenste goederen met de goederen reeds in zijn bezit of de maataanduiding/specificaties van deze goederen.

De klant moet – rekening houdend met de techniciteit van bepaalde verkochte goederen – nauwgezet de technische voorschriften en de veiligheidsaanbevelingen van de fabrikant respecteren, met name deze in verband met de opslag, de montage en het gebruik van de goederen.

De klant is verantwoordelijk voor het transport van de goederen wanneer hij de bestelling bij BUMAN? Komt ophalen.

Artikel 12 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 13 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.